Bảng hàng FPT Plaza 2 Online
Căn 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
Tầng 25
Đã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánP2-25.07P2-25.08P2-25.09Đã bánP2-25.11P2-25.12 2P2-25.13
Mã căn hộ
P2-25.13
Tầng 25
Căn 13
Diện tích: 71.60m2
Số phòng ngủ: 2
Giá bán: 1,969,000,000 VNĐ
P2-25.14Đã bán
Tầng 24
Đã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánP2-24.08P2-24.09Đã bánP2-24.11P2-24.12P2-24.13Đã bánĐã bán
Tầng 23
Đã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánP2-23.09Đã bán 2P2-23.11
Mã căn hộ
P2-23.11
Tầng 23
Căn 11
Diện tích: 75m2
Số phòng ngủ: 2
Giá bán: 2,017,500,000 VNĐ
Đã bánĐã bánP2-23.14Đã bán
Tầng 22
Đã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánP2-22.09Đã bánP2-22.11P2-22.12P2-22.13P2-22.14Đã bán
Tầng 21
Đã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánP2-21.08P2-21.09Đã bánP2-21.11Đã bánP2-21.13P2-21.14Đã bán
Tầng 20
Đã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánP2-20.09Đã bánĐã bánĐã bánP2-20.13 2P2-20.14
Mã căn hộ
P2-20.14
Tầng 20
Căn 14
Diện tích: 75m2
Số phòng ngủ: 2
Giá bán: 2,002,500,000 VNĐ
Đã bán
Tầng 19
Đã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánP2-19.08P2-19.09Đã bánP2-19.11Đã bánĐã bánP2-19.14Đã bán
Tầng 18
Đã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bán 2P2-18.08
Mã căn hộ
P2-18.08
Tầng 18
Căn 08
Diện tích: 70.25m2
Số phòng ngủ: 2
Giá bán: 1,889,725,000 VNĐ
P2-18.09Đã bánP2-18.11P2-18.12P2-18.13P2-18.14Đã bán
Tầng 17
Đã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánP2-17.08P2-17.09Đã bánĐã bánĐã bánP2-17.13P2-17.14Đã bán
Tầng 16
Đã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánP2-16.09Đã bánP2-16.11P2-16.12P2-16.13P2-16.14Đã bán
Tầng 15
Đã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánP2-15.08P2-15.09Đã bán 2P2-15.11
Mã căn hộ
P2-15.11
Tầng 15
Căn 11
Diện tích: 75m2
Số phòng ngủ: 2
Giá bán: 1,965,000,000 VNĐ
Đã bánĐã bánP2-15.14Đã bán
Tầng 14
Đã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánP2-14.08Đã bánĐã bánP2-14.11Đã bánĐã bánP2-14.14Đã bán
Tầng 13
Đã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bán
Tầng 12
Đã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánP2-12B.08Đã bánĐã bánP2-12B.11P2-12B.12P2-12B.13P2-12B.14Đã bán
Tầng 11
Đã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bán 2P2-11.11
Mã căn hộ
P2-11.11
Tầng 11
Căn 11
Diện tích: 75m2
Số phòng ngủ: 2
Giá bán: 1,957,500,000 VNĐ
P2-11.12Đã bánĐã bánĐã bán
Tầng 10
Đã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánP2-10.14Đã bán
Tầng 9
Đã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánP2-09.09Đã bánĐã bánĐã bán 2P2-09.13
Mã căn hộ
P2-09.13
Tầng 9
Căn 13
Diện tích: 71.60m2
Số phòng ngủ: 2
Giá bán: 1,897,400,000 VNĐ
P2-09.14P2-09.15
Tầng 8
Đã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánP2-08.07P2-08.08P2-08.09Đã bánP2-08.11Đã bán 2P2-08.13
Mã căn hộ
P2-08.13
Tầng 8
Căn 13
Diện tích: 71.60m2
Số phòng ngủ: 2
Giá bán: 1,897,400,000 VNĐ
P2-08.14Đã bán
Tầng 7
Đã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bán 2P2-07.08
Mã căn hộ
P2-07.08
Tầng 7
Căn 08
Diện tích: 70.25m2
Số phòng ngủ: 2
Giá bán: 1,861,625,000 VNĐ
Đã bánĐã bánP2-07.11P2-07.12P2-07.13P2-07.14Đã bán
Tầng 6
Đã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bán
Tầng 5
Đã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bán
Tầng 4
Đã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bán
Tầng 3
Đã bánĐã bánP2-03.03Đã bánĐã bánĐã bánĐã bánP2-03.08P2-03.09Đã bánP2-03.11 2P2-03.12
Mã căn hộ
P2-03.12
Tầng 3
Căn 12
Diện tích: 71.65m2
Số phòng ngủ: 2
Giá bán: 1,898,725,000 VNĐ
P2-03.13P2-03.14Đã bán
Tầng 2
P2-02.01P2-02.02P2-02.03P2-02.04P2-02.05P2-02.06P2-02.07 3P2-02.08
Mã căn hộ
P2-02.08
Tầng 2
Căn 08
Diện tích: 84.60m2
Số phòng ngủ: 3
Giá bán: 2,368,800,000 VNĐ
P2-02.09P2-02.10
Tầng 1
Đã cho thuê 0P2-SH.02
Mã căn hộ
P2-SH.02
Tầng 1
Căn 02
Diện tích: 70m2
Giá thuê: 14,700,000 VNĐ
0P2-SH.03
Mã căn hộ
P2-SH.03
Tầng 1
Căn 03
Diện tích: 81.70m2
Giá thuê: 17,157,000 VNĐ
Đã cho thuê 0P2-SH.05
Mã căn hộ
P2-SH.05
Tầng 1
Căn 05
Diện tích: 90.60m2
Giá thuê: 19,026,000 VNĐ
0P2-SH.06
Mã căn hộ
P2-SH.06
Tầng 1
Căn 06
Diện tích: 87.60m2
Giá thuê: 19,272,000 VNĐ
0P2-SH.07
Mã căn hộ
P2-SH.07
Tầng 1
Căn 07
Diện tích: 102.60m2
Giá thuê: 21,546,000 VNĐ
0P2-SH.08
Mã căn hộ
P2-SH.08
Tầng 1
Căn 08
Diện tích: 55.70m2
Giá thuê: 10,026,000 VNĐ
0P2-SH.09
Mã căn hộ
P2-SH.09
Tầng 1
Căn 09
Diện tích: 53.50m2
Giá thuê: 9,630,000 VNĐ
0P2-SH.10
Mã căn hộ
P2-SH.10
Tầng 1
Căn 10
Diện tích: 55.70m2
Giá thuê: 10,026,000 VNĐ
0P2-SH.11
Mã căn hộ
P2-SH.11
Tầng 1
Căn 11
Diện tích: 102.70m2
Giá thuê: 21,567,000 VNĐ
0P2-SH.12
Mã căn hộ
P2-SH.12
Tầng 1
Căn 12
Diện tích: 87.97m2
Giá thuê: 18,473,700 VNĐ
0P2-SH.13
Mã căn hộ
P2-SH.13
Tầng 1
Căn 13
Diện tích: 90.70m2
Giá thuê: 17,233,000 VNĐ
0P2-SH.14
Mã căn hộ
P2-SH.14
Tầng 1
Căn 14
Diện tích: 90.70m2
Giá thuê: 17,233,000 VNĐ
0P2-SH.15
Mã căn hộ
P2-SH.15
Tầng 1
Căn 15
Diện tích: 81.70m2
Giá thuê: 15,523,000 VNĐ