Bảng hàng FPT Plaza 2 Online
Căn 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Tầng 25
2P2-25.16
Mã căn hộ
P2-25.16
Tầng 25
Căn 16
Diện tích: 70.25m2
Số phòng ngủ: 2
Giá bán: 1,931,875,000 VNĐ
P2-25.17Đã bánĐã bánĐã bánP2-25.21P2-25.22P2-25.23P2-25.24Đã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bán
Tầng 24
Đã bán 2P2-24.17
Mã căn hộ
P2-24.17
Tầng 24
Căn 17
Diện tích: 70.25m2
Số phòng ngủ: 2
Giá bán: 1,931,875,000 VNĐ
Đã bánĐã bánP2-24.20P2-24.21P2-24.22P2-24.23Đã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bán
Tầng 23
Đã bánĐã bánĐã bánĐã bánP2-23.20P2-23.21P2-23.22P2-23.23Đã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bán
Tầng 22
Đã bánĐã bánĐã bánĐã bánP2-22.20P2-22.21 2P2-22.22
Mã căn hộ
P2-22.22
Tầng 22
Căn 22
Diện tích: 70.80m2
Số phòng ngủ: 2
Giá bán: 1,939,920,000 VNĐ
P2-22.23Đã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bán
Tầng 21
Đã bánĐã bánĐã bánĐã bán 2P2-21.20
Mã căn hộ
P2-21.20
Tầng 21
Căn 20
Diện tích: 70.80m2
Số phòng ngủ: 2
Giá bán: 1,932,840,000 VNĐ
P2-21.21P2-21.22P2-21.23Đã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánP2-21.30
Tầng 20
P2-20.16Đã bánĐã bánĐã bánP2-20.20P2-20.21P2-20.22P2-20.23Đã bánP2-20.25P2-20.26Đã bánĐã bánĐã bánĐã bán
Tầng 19
Đã bánP2-19.17Đã bánĐã bán 2P2-19.20
Mã căn hộ
P2-19.20
Tầng 19
Căn 20
Diện tích: 70.80m2
Số phòng ngủ: 2
Giá bán: 1,911,600,000 VNĐ
P2-19.21P2-19.22P2-19.23Đã bánP2-19.25Đã bánĐã bánP2-19.28Đã bánĐã bán
Tầng 18
P2-18.16P2-18.17Đã bánĐã bánP2-18.20P2-18.21Đã bánP2-18.23Đã bánĐã bán 2P2-18.26
Mã căn hộ
P2-18.26
Tầng 18
Căn 26
Diện tích: 68.60m2
Số phòng ngủ: 2
Giá bán: 1,879,640,000 VNĐ
Đã bánĐã bánĐã bánĐã bán
Tầng 17
Đã bánĐã bánĐã bánĐã bánP2-17.20 2P2-17.21
Mã căn hộ
P2-17.21
Tầng 17
Căn 21
Diện tích: 70.80m2
Số phòng ngủ: 2
Giá bán: 1,897,440,000 VNĐ
P2-17.22P2-17.23Đã bánP2-17.25Đã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bán
Tầng 16
Đã bán 2P2-16.17
Mã căn hộ
P2-16.17
Tầng 16
Căn 17
Diện tích: 70.25m2
Số phòng ngủ: 2
Giá bán: 1,875,657,000 VNĐ
Đã bánP2-16.19P2-16.20P2-16.21P2-16.22P2-16.23Đã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánP2-16.30
Tầng 15
Đã bánĐã bánĐã bánĐã bánP2-15.20P2-15.21 2P2-15.22
Mã căn hộ
P2-15.22
Tầng 15
Căn 22
Diện tích: 70.80m2
Số phòng ngủ: 2
Giá bán: 1,890,360,000 VNĐ
Đã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bán
Tầng 14
P2-14.16Đã bánĐã bánĐã bánP2-14.20 2P2-14.21
Mã căn hộ
P2-14.21
Tầng 14
Căn 21
Diện tích: 70.80m2
Số phòng ngủ: 2
Giá bán: 1,890,360,000 VNĐ
P2-14.22P2-14.23Đã bánP2-14.25Đã bánĐã bánĐã bánĐã bánP2-14.30
Tầng 13
Đã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bán
Tầng 12
2P2-12B.16
Mã căn hộ
P2-12B.16
Tầng 12
Căn 16
Diện tích: 70.25m2
Số phòng ngủ: 2
Giá bán: 1,861,625,000 VNĐ
Đã bánĐã bánĐã bánP2-12B.20P2-12B.21P2-12B.22 2P2-12B.23
Mã căn hộ
P2-12B.23
Tầng 12
Căn 23
Diện tích: 71.40m2
Số phòng ngủ: 2
Giá bán: 1,892,100,000 VNĐ
Đã bánP2-12B.25P2-12B.26P2-12B.27Đã bánĐã bánĐã bán
Tầng 11
Đã bánĐã bánĐã bánĐã bánP2-11.20Đã bánĐã bánP2-11.23Đã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bán
Tầng 10
P2-10.16Đã bánĐã bánĐã bánP2-10.20P2-10.21P2-10.22 2P2-10.23
Mã căn hộ
P2-10.23
Tầng 10
Căn 23
Diện tích: 71.40m2
Số phòng ngủ: 2
Giá bán: 1,899,240,000 VNĐ
Đã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánP2-10.30
Tầng 9
P2-09.16Đã bánĐã bánĐã bánP2-09.20P2-09.21P2-09.22P2-09.23Đã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bán
Tầng 8
Đã bánP2-08.17Đã bánĐã bánP2-08.20P2-08.21 2P2-08.22
Mã căn hộ
P2-08.22
Tầng 8
Căn 22
Diện tích: 70.802m2
Số phòng ngủ: 2
Giá bán: 1,876,200,000 VNĐ
Đã bánĐã bánP2-08.25Đã bánP2-08.27Đã bánĐã bánP2-08.30
Tầng 7
P2-07.16P2-07.17Đã bánĐã bánP2-07.20P2-07.21 2P2-07.22
Mã căn hộ
P2-07.22
Tầng 7
Căn 22
Diện tích: 70.80m2
Số phòng ngủ: 2
Giá bán: 1,876,200,000 VNĐ
P2-07.23Đã bán 2P2-07.25
Mã căn hộ
P2-07.25
Tầng 7
Căn 25
Diện tích: 68.60m2
Số phòng ngủ: 2
Giá bán: 1,852,200,000 VNĐ
Đã bánĐã bánĐã bánĐã bánP2-07.30
Tầng 6
Đã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bán
Tầng 5
Đã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bán
Tầng 4
Đã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bán
Tầng 3
Đã bánĐã bánĐã bánĐã bánP2-03.20P2-03.21 2P2-03.22
Mã căn hộ
P2-03.22
Tầng 3
Căn 22
Diện tích: 72.49m2
Số phòng ngủ: 2
Giá bán: 1,920,985,000 VNĐ
P2-03.23Đã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bánĐã bán
Tầng 2
Tầng 1
0P2-SH.16
Mã căn hộ
P2-SH.16
Tầng 1
Căn 16
Diện tích: 66.30m2
Giá thuê: 12,597,000 VNĐ
Đã cho thuêĐã cho thuê 0P2-SH.19
Mã căn hộ
P2-SH.19
Tầng 1
Căn 19
Diện tích: 65m2
Giá thuê: 14,300,000 VNĐ
Đã cho thuêĐã cho thuê 0P2-SH.22
Mã căn hộ
P2-SH.22
Tầng 1
Căn 22
Diện tích: 126.10m2
Giá thuê: 27,742,000 VNĐ
0P2-SH.23
Mã căn hộ
P2-SH.23
Tầng 1
Căn 23
Diện tích: 125.60m2
Giá thuê: 27,632,000 VNĐ